No translation yet - ยังไม่มีคำแปล


ยังไม่มีคำแปล – ei vielä käännöstä

หากคุณค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการไม่พบให้ลองวิธีนี้

1. คำฟินนิชที่เป็นคำศัพท์เดิม (ยังไม่ได้ผัน)

1.1 เขียนเพียง 3-5 ตัวแรก (คำฟินนิชมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในตอนท้าย เนื่องจากการผัน)

1.2 หากคุณต้องการทราบความหมายของคำเสริมท้าย (หรือคำลงท้ายของคำนาม) จะเขียนเช่นนี้ -na, -sta, -kin, -kaan

2. คำภาษาไทย:

2.1 ถ้าคุณไม่สามารถหาคำที่เริ่มต้นด้วย การ, ความ, นัก, ให้ลองเขียนคำโดยไม่มีคำนำหน้านี้เหล่านี้

**NB นี้ไม่ได้แปลประโยค

ภาษาฟินน์ มีการประสมคำที่หลากหลาย คุณสามารถทำความเข้าใจคำที่ยาวๆ  ได้โดยแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ดังนี้

1) เขียนคำที่คุณต้องการทำความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก

2) เขียนส่วนประกอบของคำ ตัวอย่างเช่น

ruohonleikkurilla = ด้วย/โดย เครื่องตัดหญ้า

ruoho(+n) leikkuri (+lla)

หญ้า(+n) +เครื่องตัด + ด้วย/โดย

=ด้วย/โดยเครื่องตัดหญ้า

ระบบเสียงจะทำงานได้ดีหากคุณใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วดี

สัญลักษณ์และเครื่องหมายในพจนานุกรม


- รูปแบบการอธิบาย  > > > / / /

คำที่มีความหมายเดียวกันหรือคล้ายกัน: คำศัพท์ปกติ (ศัพท์ตามพจนานุกรมและรูปคำ)

- อันดับแรก คำศัพท์ทั่วไป, ตามด้วยคำคล้าย / ภาษาพูดหรือคำแสลง (S) // คำหยาบ (V)

- คำศัพท์ที่มีลักษณะเป็น: คำกริยา > คำวิเศษณ์ > คำคุณศัพท์ > คำประสม > สำนวนหรือวลี: วลีหรือประโยคที่อธิบายการใช้คำเหล่านั้น


- เครื่องหมายยัติภังค์ สั้น-ยาว (- – )

1  จำแนกระดับของการเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ทั่วไป เช่น suuri (ใหญ่) – suurempi (ใหญ่กว่า) – suurin (ใหญ่ที่สุด) และคำศัพท์ทั่วไปบางกลุ่มที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น  pätevä (มีคุณสมบัติ) – ไม่มีมีคุณสมบัติ)

2 เพื่อบอกว่าเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นหรือเป็นคำสุดท้ายของคำศัพท์ (เช่น คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย epä- ,คำที่ลงท้ายด้วย -ton / -tön)

3 แสดงรากศัพท์หรือรูปคำศัพท์ที่ถูกใช้มากกว่าคำทั่วไปอื่นๆ ในพจนานุกรม

- การอธิบายคำในวงเล็บ ( ) และในภาษาอังกฤษ


ภาษาฟินแลนด์ หรือภาษาฟินนิช มีรูปแบบของพจนานุกรมหนึ่งหรือสองรูป: เช่น คำศัพท์บางคำอาจลงท้ายด้วยสระ และคำศัพท์บางคำอาจลงท้ายด้วยพยัญชนะ รูปแบบของคำศัพท์บางคำอาจจะแตกต่างไปยิ่งกว่านั้น เนื่องจากพยัญชนะบางตัว (เช่น k, t, p, kk, tt, pp) จะเปลี่ยนตามตำแหน่งหรือบริบทของคำ

ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมีหน้าตาอย่างไร สามารถลองค้นหาได้ในกูเกิลเป็นภาษาฟินนิช เนื่องจากบางคำอาจจะมีชื่อเรียกเดียวกันแต่มีความหมายเป็นคนละอย่างกัน


ตัวอย่างเช่น

1. ส่วนหลักของคำนาม: nainen, naise-, nais- (ผู้หญิงคนหนึ่ง)

2. ส่วนหลักของคำกริยา: olla, ole-, ova-, ol- (เป็น, อยู่, คือ)


ทาสีพื้นที่

1) ทำสำเนา 2) ฟังโดยการกดปุ่ม ลำโพง


คำศัพท์ในภาษาฟินนิชมักจะมีคำเสริมท้ายอยู่บ่อยๆ เช่น

คำนาม: naisillakin > nais- + i + lla + kin = (ส่วนหลัก + แสดงว่าเป็นรูปพหูพจน์ + ที่ (มี) + ด้วยเช่นกัน

คำกริยา:  tulla > tule-, tul- + isi + ko = (ส่วนหลัก + ฉันสามารถ + รูปเสริมท้ายที่ทำให้เป็นคำถาม) = tulisinko? (ฉันควรมาไหม?)


สระเสียงยาวจะสังเกตได้จากการมีสระสองตัวติดกัน

สระเสียงยาวจะมีสระสองตัวติดกันเสมอ คุณจะต้องออกเสียงทุกพยัญชนะ แม้จะเป็นพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น mies, seis, pois


เสียงในภาษาฟินนิช

พยัญชนะ

j = ย : jo, jot-ta (โยะ, ยต-ตะ)

t = ต : tai (ไต)

r = ร : rii-ta, riit-tää (รี-ตะ, รีด-แต)

ng = งง : san-gon (สัง-หงน)

nk = ง : san- ko (สัง-โก๊ะ)

สระ

y = อึ, yy = อือ : Hy-vä syy. (ฮือ–ว่ะ สือ)

ä = แ - ะ, ää = แ : mär-kä, kär-sä, kär-hä-mä, kää-ri-ä (แม ระ ก๊ะ,ก๊ะ ระ ส๊ะ,ก๊ะ ระ ม๊ะ,แก๊ะ ริ แอะ)

ö = เ - อะ, öö = เ-อ / เิ : mör-kö, röö-ri, ö-ris-tä, röh-kiä (เม้อ ระ เก๊อะ เร้อ ริ เอ๊อะ ริส ตะ เร๊อะ หะ กิ เอ๊ะ)

å = o (ไ - ะ / อ – าะ) only in Swedish names: Åke, Åsa (โอ-สะ)

เสียงควบกล้ำ พบเฉพาะชื่อที่มาจากภาษาสวีเดนเท่านั้น

ai = ไ, ใ : mai-to, ai-to, tai-to, rai-ta (ไม่-โตะ, ไอ้ฝ-โต๊ะ, ไต-โต๊ะ, ไร-ต๊ะ)

ei = เอ่ย : lei-pä, kei-häs, rei-kä (เลย์-แป่ะ, เก๊ะ-แฮส, เรย์-เเก๊ะ)

oi = โอ็ย : voi, voi-da, toi-vo (โว็ย, โว็ย-ดะ,โต็ย-โว๊ะ)

ui = อุย : ui-da, kuit-ti, muik-ku (อุ้ย-ดะ, กุ๊ยท-ติ, มุ้ยค-กุ)

yi = อึย : hyi!, ryi-jy, syi-tä (ฮึย, รุ๊ย-ยึ, สึย-เต๊ะ)

äi = แอ็ย : äi-ti (แอ๊ย-ติ)

öi = เอ็อย: öi-tä, töi-tä, vöi-tä (เอ็อย-แตะ)

au = เอา : rau-ta, lau-ta, rau-ha, lau-laa (เรา-ตะ)

eu = เอ้ว : leu-ka, peu-ka-lo, peu-ha-ta (เล็ว-กะ)

iu = อิ้ว : liu-ku-ri, liu-e-ta, tiu-ku, miu-ku-mau-ku, kiu-as (ลิว-กุ-ริ)

ou = โอ้ว : ou-to, pou-ta, sou-taa, nou-taa (โอ็ว-โตะ)

äy = แอ้ว : käy-rä, äy-ri, käy-dä (แก็อึ-แระ)

öy = เอ้อ : köy-hä, pöy-tä (เกิอึ-แหะ)

iy = อื้ย : (หายาก) pe-riy-ty-ä, pe-siy-ty-ä (เปะ-ริอึ-ตึ-แอะ)

ey = เอื้อ : (หายาก) pe-sey-ty-ä (เปะ-เส้อึ-ตึ-แอะ)

ie = เอีย : tie, tie-to, lie-mi, lie-si, vie-dä, lie-nee (เตีย)

uo = อัว: suo-la, män-ty-suo-pa, nuol-la, kuol-la, kuo-la (สัว-ละ)

yö = เอื้อ : yö, pyö-rä, syö-dä, työn-tää ( ), ภาษาพูด "yä" = อึ + แ - ะ


ภาษาฟินนิชมีคำศัพท์มากกว่า 200,000 คำ แต่ในความจริง หากคุณรู้คำศัพท์แค่ 2000 คำ ก็ช่วยให้คุณเข้าใจภาษาฟินนิชพื้นฐานได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อทำให้คุณเข้าใจโดยละเอียดถ่องแม้มากขึ้น คุณจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คำศัพท์ที่เตรียมไว้ในพจนานุกรมนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ปัจจุบันมีทั้งหมดมากกว่า 50,000 คำ และจะมีเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆ

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความผิดพลาดของสื่อการเรียนรู้นี้ แต่จะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนหรือร้องเรียนมา